عمومي داخله

په دې څانګه کې د مجربو او متخصصو ډاکټرانو لخوا د هر ډول داخله ناروغیو تشخیص او درملنه کیږي.

دا څانګه د لویانو ټولې ناروغۍ په خورا ښه ډول او مناسبه توګه چې د خلکو اقتصاد هم په پام کې نیول شوی وي تداوي کوي.