خپرونې

لارښوونې په کابل کې د دنیا ورځپانې له بیلا بیلو ګڼو څخه اخستل شوی، چې دا مضامین د هغوی د لیکوالانو او ژباړونکو نظریات دی، زموږ کلینیک او ډاکتران مسؤولیت نلری.

موږ یوازې د کلینیک لخوا د خپاره شویو لیکنو مسؤولیت لرو.

محترمو لوستونکو

خوشحاله یوو، چې هېواد والو او په تېره بیا د دیوانبیګی سیمې او شاوخوا سیمی ته د روغتیایي خدماتو ترڅنګ دغه روغتیایي معلوماتي پاڼه (بولټن) وړاندې کوو. دلته زموږ د خلکو لپاره د دوی د روغتیا او ناروغتیا اړونده موضوعات وړاندې کېږي. د دې ترڅنګ بیا د کلینیک د خدماتو او ډاکترانو په هکله هم تاسو ته معلومات ورکول کېږي. خدای دی وکړي چې تاسو ته په زړه پورې وي.

څرنګه چې زموږ کلینیک نوی او دا لومړۍ خپرونه ده، نو هیله مند یو، چې خپل ارزښتمن نظرونه (مثبت او منفي) او وړاندیزونه موږ ته راولیږئ، ترڅو وکړای شو، خپل خدمات او هم خپرونې ستاسو د روغتیا د ساتنې او پالنې لپاره لانور هم ښه کړو.

:ز موږ د خپرونې لیست

http:// https://drive.google.com/file/d/0B5Tfh6AETwoFRm5QZUt4V04zOEU/view:لومړی چاپ