صغیره جراحي او پانسمان

 ز موږ کلینیک د پانسمان  او ضغیره جراحی په برخه کې هم تجربه لرونکی داکتران لری