د ماشومانو سنتول

ديوانبيګي کلينيک اوس خپلو هېوادوالو ته د ماشومانو د سنتي آسانتيا برابره کړې ده. تاسو کولای شئ کلینیک ته مراجعه وکړئ، د خپل ماشوم د سنتولو لپاره وخت ونیسئ او له دې فرصت څخه ګټه پورته کړئ.

سنتي د ماشومانو د باتجربه جراح ډاکتر لخوا ترسره کېږي.