واکسین

همدارنگه په ديوانبيګي کلینیک کې اوس د واکسین څانګه فعاله شوې ده.

خپل ماشومان چې عمرونه یې له یوې ورځې تر دوو کلونو او ښځينه چې عمرونه یې له پنځلسو تر پنځه څلوېښت کلونو وي، د واکسین لپاره دلته راولئ.

له دغه فرصت نه په وړیا توګه ګټه واخلئ.