لابراتوار

د وینې مکمل معاینات، هورموني معاينات، د تور او سپین زیړي او ایدز معلومول، د زړه، پانقراس، ینې، معدې، روماتیزم، د معدې میکروب، محرقه، حیواني محرقه، شکر، چربي، ګردو او د هغه وایروسونو تشخیص چې د جنین د سقط سبب کیږي او د نسایي ولادي ناروغیو اړونده ټول لابرتواري معاينات ترسره کیږي.

دغه څانګه د ښه ماشین آلااتو په درلودلو سره با اعتماد معاینات په ډیره مناسبه بیه اجرا کوی.

کوم ماشین آلاات چی په نورو شفاخانو کی موجود دی هغه د دیوانبیګی په کلینیک کی هم شتون لری.

لکه د مایکرولب ماشین، او  (CBC) ماشین (Complete Blood Count) دوینی مکمل معاینات چی په Anemia   یعنی دوینی کموالی Polycythemia یعنی د وینی زیاتیدل، Leukocytosis یعنی دوینی مکروب او داسی نورتشخیص کیږی.

 په کوم قیمت چی د دیوانبیګی په کلینیک کی معاینات اجرا کیږی، په نورو کلینیکونو او روغتونونو کی په دغه قیمت نه اجرا کیږی، د شکر معاینات په ۵۰ افغانی همدارنګه  Pregnancyحامیلګی معاینه  په ۵۰ افغانی اجرا کیږي.

CBC په ۲۵۰ افغانی او په نورو روغتونو او کلینیکونو کی په ۵۰۰ افغانی تر سره کیږي.

نوموړی سامان آلات د لوړ کیفیت درلودنکی دي او دمعایناتو نتیجی یی دکلینیک دکارکونکو او د ناروغانو د اعتماد وړ دی. برعلاوه د دې چی دکلینیک د ناروغانو معاینات دلته تر سره کیږی، یو تعداد ډیر نور معاینات د نورو ډاکتر صاحبانو د کتنځایو څخه هم زمونږ لابراتوار ته راجع کیږی.     

د مریضانو د اقتصادی حالت په نظر کی نیولو سره معاینات بی وزلو ته په تخفیف سره تر سره کیږی.

د روژی په مبارکه میاشت کی د شکر ناروغانو معاینات بدون د کوم فیس څخه سرته ورسیدل او همدارنګه په نورو ټولو معایناتو کی هم  ۳۰٪ فیصده تخفیف راوستل شوی و.

 

 


د معایناتو لیست:

Hematology

CBC

 

Serology  Blood  Examination Price List

WBC

 

MP strip

 

CRP

 

RBC

 

HBS Ag

 

Br. Albertus

 

Platelet Count

 

HCV Ab

 

Br.Miltensis

 

HCT

 

HAV

 

Toxoplasmosis

 

ESR(1-2)

 

HIV

 

Pregnancy

 

Reticulocyte count

 

Syphilis

 

Blood Group

 

Bleeding time

 

Typhoid IgM, IgG

 

HBV   Profile

 

Coagulation time

 

TB Rapid test

 

 

 

Prothrombin time

 

ASO

 

 

 

I.N.R

 

H.Pylori Ab

 

 

 

Malaria

 

RA- Factor

 

 

 

Coomb’s direct

 

 

 

 

 

Coomb’s indirect

 

 

 

 

 

Biochemistry blood Examinations

FBS

Albumin

K

 

 

R.B.S

T. Bilirubin

Na

 

 

HBA 1C

D. Bilirubin

CL

 

 

Cholesterol

In. Bilirubin

Microscopy Examination

 

Triglyceride

Amylase

Stool/RE

Other test

 

L.D.L

Urea

Stool H-Pylori Ag

Pandey test

 

H.D.L

Creatinine

Urine /RE

Monteux  test

 

S.G.O.T

Uric Acid

Semen analysis

Phlebotomy

 

S.G.P.T

Protein

 

Blood transfusion

 

ALP

Calcium

 

Cross match

 

B.U.N