التراسوند

د حاملګۍ ابتدایي تشخیص، جنین سایز او عمر، پلاسنتا موقعیت، جنیونو تعداد، جنین وضعيت، او نورو داخلي رحمي اختلالاتو معلومول او د امنیوتیک مایع تعنیول ترسره کیږي، چې خورا زیات د ناروغانو د قناعت او خوښې وړ ګرځیدلي دي. د یادونې وړ ده چې نارينه ناروغانو ته د نارينه ډاکټرانو لخوا او ښځينه ناروغانو ته د ښځينه ډاکټرانو لخوا تلويزوني معاينات ترسره کيږي.