نسايي- ولادي

د مجربو او متخصصو ښځینه ډاکټرانو لخوا د ښځينه وو ناروغيو ترڅنګ په مصؤنه ولادت خانه کې نارمل ولادتونه او نور خدمات وړاندې کيږي. دلته به د حاملګې په دوره کې څارنه او مسلکي رهنمائي هم ترسره کيزي.