د ماشومانو داخله

د نویو زيږېدلو ماشومانو څخه نیولې تر اتلس کلنۍ  پورې د ماشومانو د ټولو داخله ناروغیو، تغذیې، ودې او نمو، د نوی زیږېدلو ماشومانو روټین چک آپ، کمخوني، خوارځواکي، د قد ټیتوالی، د شپي لخوا په بستر کې ادرار، اختلاجي حملات، دماغی تأخر او وروسته والۍ او د نورو بېلا بېل انتاني نارغیو تشخیص او درملنه کیږي.